Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

De Wmo-taal uitgelegd

 

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wijze waarop gemeenten die wet uitvoeren kan per plaats verschillen!

 

Zelfstandigheid

Het doel van de Wmo is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Dat betekent:

• dat u het huis schoon en leefbaar kunt houden;

• dat u in en om uw huis kunt lopen of bewegen;

• dat u binnen uw woonplaats/regio kunt reizen;

• dat u mensen kunt ontmoeten.

 

Voor elkaar zorgen

Bij problemen op deze gebieden kunnen mensen in uw omgeving (familieleden, vrienden) vaak ondersteuning bieden. Vanuit de Wmo kunnen deze mantelzorgers ondersteuning krijgen bij hun werkzaamheden. Wanneer die hulp in de eigen omgeving er niet of onvoldoende is, komt u in aanmerking voor steun van de Wmo.

 

Als zorgvrager of mantelzorger krijgt u te maken met heel veel onderwerpen en begrippen, de ‘Wmo-taal’. Het keukentafelgesprek is bijvoorbeeld zo’n begrip. Het betekent dat een Wmo-consulent van de gemeente bij u langskomt om ter plekke met u na te gaan welke hulp u nodig heeft. Zo zijn er nog veel meer. Veel, maar zeker niet alle, gebruikte begrippen met een beknopte toelichting vindt u hieronder:

 

Wmo-loket

Een plek bij de gemeente waar je terecht kunt met vragen over voorzieningen, hulp, ondersteuning en begeleiding.

 

Keukentafelgesprek

Consulent van de gemeente voert intake gesprek bij iemand thuis.

 

Cliëntondersteuner*

Iemand die u helpt bij het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of zonder extra kosten iemand van MEE & DeWering of De Omring.

 

Alle levensgebieden

Belangrijke terreinen, waarop iemands leven zich afspeelt, zoals wonen, werken, sociale contacten

 

Participatie

Meedoen in de maatschappij: wonen, werken en contact met anderen.

 

Eigen kracht

Zelf problemen kunnen oplossen.

 

Zelfredzaamheid

Op eigen benen kunnen staan: lichamelijk, verstandelijk, geestelijk en financieel.

 

Samenredzaamheid

Mensen staan niet alleen, maar kunnen samen met anderen op eigen kracht meedoen.

 

Zelf-regie

Gaat over in hoeverre iemand de touwtjes in handen kan houden. Ook als hij/zij zorg of begeleiding nodig heeft.

 

Compensatieplicht

Plicht van gemeenten om mensen met een beperking te ondersteunen als ze niet meer zo goed kunnen meedoen in de maatschappij. Of niet meer op eigen benen kunnen staan.

 

Algemene voorzieningen

Voorzieningen die iedereen kan gebruiken, zoals openbaar vervoer en buurthuizen.

 

Collectieve voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die u deelt met andere mensen met beperkingen, zoals de regiotaxi.

 

Maatwerkvoorziening

Een voorziening die speciaal voor u wordt gemaakt of geregeld. Bijvoorbeeld begeleiding, een rolstoel of aanpassingen in uw woning.

 

Verzorging

Ook wel hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) genoemd, zoals die bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Verpleegkundige handelingen (wondverzorging, injecties e.d.) horen daar niet bij.

 

Dagbesteding

Dit zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. Bijvoorbeeld koffieochtenden, bewegingsprogramma’s en uitstapjes.

 

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Hier krijgt u activiteiten aangeboden onder begeleiding van professionals. Dit gebeurt onder andere als u door een ziekte of beperking niet naar school of werk kunt gaan. Ook (op hoge leeftijd) kan deze vorm van dagbesteding nodig zijn, bijvoorbeeld bij dementie.

 

Ambulante begeleiding

Begeleiding aan huis die afgestemd is op de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld bij financiële, gezins- of psychische problemen. Doel van de hulp is om na kortere of langere tijd weer zelfstandig door te kunnen gaan.

 

Sociale wijkteams of kernteams*

Een team in de wijk die veel weet over mensen met een beperking en over wat er in de wijk gebeurt. Bijvoorbeeld 1.HOORN en MEE & DeWering helpen u bij vragen over zorg en ondersteuning.

 

Respijtzorg

Hier kan de mantelzorger een beroep op doen als hij/zij even een pauze nodig heeft.

 

Logeren

Dit kan ook een vorm van respijtzorg zijn. Een paar dagen op een andere plek wonen en slapen, bijvoorbeeld bij familie of op een speciale logeerplek met extra voorzieningen.

 

Eigen bijdrage*

Dit de kosten die u zelf betaalt voor ondersteuning of hulpmiddelen die u krijgt. Deze is vanaf 2019 niet meer afhankelijk van uw inkomen, maar standaard € 17,50 per vier weken.

 

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het kantoor dat de eigen bijdrage regelt, berekent en bij u in rekening brengt.

 

Zorg in Natura (ZiN)

Alle zorg en ondersteuning die u in een instelling krijgt, zoals een verpleeghuis, krijgt. De kosten worden dan door bijvoorbeeld de gemeente betaald.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)*

Met zo’n budget kunt zelf de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, dagbesteding of verpleging. Het toegekende budget gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen voor u betaalt.

 

Indicatie

Een bewijs (beschikking) waaruit blijkt dat u recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning.

 

Beschikking*

Dit is een brief van de gemeente waarin staat welke ondersteuning en hulpmiddelen u krijgt en hoeveel uur.

 

Bezwaarschrift*

Een brief aan de gemeente waarin staat dat u het niet eens bent met het besluit (beschikking) van de gemeente.

 

Kijk voor begrippen met een * ook bij de Welzijns-page op deze site of op www.zorgwijzer.nl/faq/wmo en voor het persoonsgebonden budget op https://www.pgb.nl/pgb/

 

Gewijzigd: 22-10-2020

 

De Wmo-eigen bijdrageregeling in het kort

 

Voor wie is deze regeling?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen op basis van hun beperking (ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen) geïndiceerde ondersteuning kunnen krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Maakt u hiervan gebruik en bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage. Het Rijk stelt jaarlijks de nieuwe inkomensgrenzen voor de eigen bijdrage Wmo vast.

 

Waarover wordt de eigen bijdrage berekend?

U betaalt een eigen bijdrage over een deel van de kosten voor geïndiceerde hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Maar ook voor begeleiding (waaronder dagbesteding), kortdurend verblijf, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De hoogte van de eigen bijdrage wordt in alle gevallen op dezelfde manier berekend. Het maakt daarbij niet uit of u de voorziening zelf (in natura) of als een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt. U betaalt overigens geen eigen bijdrage voor een rolstoel.

Let op: Vraag in het gesprek met de gemeente over uw aanvraag voor een Wmo-voorziening een duidelijke uitleg over de voor- en nadelen van de eigen bijdrageregeling in uw situatie. Soms is het namelijk voordeliger om zelf een voorziening aan te schaffen of een dienst in te kopen!

 

Wat moet ik betalen?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd, de zorg, hulp, voorzieningen of het PGB dat u heeft ontvangen. Maar het hangt ook af van de wijzigingen die gemeenten in het voordeel van hun inwoners op deze regeling mogen maken. Bovendien betaalt u nooit meer dan de kostprijs van een voorziening en is de maximale duur en hoogte van de bijdrage wettelijk vastgelegd.

 

Wat is de Rol van Centraal Administratie Kantoor (CAK)?

Namens de gemeenten voert het CAK de eigen bijdrageregeling Wmo. Dit kantoor is verantwoordelijk voor de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdrage geïndiceerde Wmo-voorzieningen. Daarbij houdt het in eerste instantie rekening met uw (gezins-)inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Later kan een herberekening en een eventuele navordering plaatsvinden.

Het (CAK) stuurt u elke vier weken een factuur voor de eigen bijdragen, die u overigens niet uit uw PGB mag betalen. Uw PGB is alleen bedoeld om ondersteuning in te kopen.

Is uw inkomen en/of vermogen (veel) lager geworden? Dan kunt u bij het CAK om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

Zie voor meer informatie: www.hetcak.nl waar u ook een rekenmodule vindt om een schatting te maken van de verwachten eigen bijdrage. Of bel 0800-1925 voor specifieke vragen over Wmo.