Terug

 

Terug

 

Terug

De Ouderenraad stelt het funktioneren van het Participatieplatform binnen de gemeente Hoorn ter discussie

 

Aan dit platform nemen eigenlijk uitsluitend professionele instellingen deel. Dit met uitzondering van de Ouderenraad die, met beperkte middelen, de belangen van de senioren behartigt. Door deze samenstellingen kun je niet bepaald spreken van een ‘burger’participatie, want de instellingen hebben financiële en andere belangen en moeten hun taakopdracht zien te realiseren. De stem van de burger, zoals die van de senioren via de Ouderenraad, wordt door dat alles helaas overstemd.

 

 

Onvoldoende burgerparticipatie

De Ouderenraad heeft zowel binnen het platform als bij de gemeente bij herhaling aangegeven dat de burgerparticipatie in de huidige situatie volstrekt onvoldoende is vertegenwoordigd en geborgd. De Ouderenraad is, naast liefst elf(!) professionele instellingen, namelijk de enige vertegenwoordiger van de ‘burgerij’. Een rol die prima past bij onze expertise en die wij, gehoord de senioren, als vrijwilligersorganisatie met verve vorm proberen te geven. Maar helaas is in de praktijk binnen het platform voor die rol doorgaans weinig tijd en gelegenheid weggelegd.

 

Gemeente herkent de situatie

Dit alles was reden voor ons om opnieuw bij de gemeente aan te kloppen. In een gesprek van ons bestuur op 19 mei ’22 met twee ambtenaren hebben wij uitvoerig de volgens ons onbevredigende gang van zaken onder de aandacht gebracht. In dat gesprek kwam naar voren dat men blijkbaar binnen de gemeente Hoorn ook niet zo gelukkig is met de huidige constructie. We vonden dan ook een luisterend oor voor onze ervaringen en standpunten die door de ambtenaren inhoudelijk werden onderschreven.

 

Een nieuwe opzet

Men wil komen tot een nieuwe opzet en de Ouderenraad is uitgenodigd om daar van meet af aan een bijdrage aan te leveren. Die medewerking hebben wij natuurlijk toegezegd. Die nieuwe opzet zal enige tijd vragen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de ambiance waarbinnen het gesprek plaatsvond geven ons goede hoop dat er nu eindelijk het nodige gaat veranderen. Hoe de burgerparticipatie straks vorm krijgt is nog even afwachten maar als wij daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren komt het vast goed.

Wij gaan er in elk geval vol voor!

 

Het is vervolgens even stil gebleven doch inmiddels is bericht ontvangen van de gemeente.

Het project “Herontwikkeling Burger en Clientparticipatie” is verdeeld in een tweetal fases waarvan de eerste fase in middels is afgerond.

De tweede fase gaat zich buigen over de vorming van een sociale raad.

Aangegeven is dat zodra de zaken verder wat uitgekristalliseerd zijn contact met ons wordt opgenomen voor onze input c.q. reactie.

De Ouderenraad heeft uiteraard direct laten weten daar open voor te staan.

Gelet de periode die inmiddels is verstreken, wij zijn alweer 7 maanden verder, is het voor de Ouderenraad zaak de verdere ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

Wij zullen dit tot een goed einde brengen. Het is een kwestie van aanhaken erbij blijven

 

Gewijzigd: 2-2-2023