Terug

 

Terug

 

Terug

Geen woorden, maar daden

 

‘Geen woorden, maar daden!’, het overbekende lijflied van Feyenoord. Maar ook een statement dat, hopelijk, ook onze lokale politici op het lijf geschreven is èn door hen in praktijk gebracht wordt. Dat wil zeggen dat de leden van de nieuwe gemeenteraad en die van het college van B&W voortvarend aan de slag gaan. Maar dan niet alleen met hun verkiezingsbeloften. De inwoners, organisaties en andere partijen verwachten meer van hen en hebben dat voor de verkiezingen aan de fracties duidelijk gemaakt.

 

 

De Ouderenraad komt op voor de senioren in Hoorn, Zwaag en Blokker. Kort samengevat verwachten wij van het nieuwe gemeentebestuur en in het bijzonder van de toekomstige coalitiepartijen de volgende inspanningen:

 

• benoeming van één wethouder voor het ouderenbeleid;

• adequaat beleid betreffende woningbouw voor senioren;

• aandacht voor de inrichting van de openbare ruimtes voor senioren;

• de Ouderenraad, zoals toegezegd, actief betrekken bij inspraakrondes op het gebied van wonen, zorg en welzijn van ouderen.

 

Van onze kant willen wij zorgen dat die woorden in daden worden omgezet. Daarom gaan wij in gesprek met de verschillende raadsfracties om onze zorgen en wensen over het ouderenbeleid nader toe te lichten. De eerste uitnodigingen daarvoor hebben we al ontvangen!

 

Door de vele contacten met onze doelgroep weten wij namelijk goed wat hen bezighoudt en waar ze dagelijks tegenaan lopen. Die kennis en ervaring willen wij delen met de fractieleden en de wethouders voor het verder opzetten en ontwikkelen van hun beleid voor de ouderen. Een aanpak die naadloos past in de afspraken die we met de gemeente over advisering hebben gemaakt en waarover u elders in deze INFO meer kunt lezen.

 

Bij die gesprekken en advisering letten we er op dat sommige zaken nù opgepakt en geregeld gaan worden. Andere zaken vergen meer tijd en zijn soms pas over tien jaar of vijftien jaar te realiseren. Maar ook dan zullen daarvoor vaak nu al de nodige stappen gezet moeten worden.

Voorwaar geen sinecure! Vandaar: geen woorden maar daden!

 

Gemeentebeleidsmakers, maak kennis met De Ouderenraad!

De Ouderenraad zit niet stil en volgt die het doen en laten van het gemeentebestuur met een positief kritische blik. Nu de verkiezingen achter de rug zijn is het zaak om de vinger aan de pols te houden. Dat wil zeggen er voor zorgen dat het ouderenbeleid op de agenda van de gemeenteraad en het college van B&W blijft staan. Want verkiezingen leiden vaak tot politieke (aard)verschuivingen en de komst van nieuwe fractieleden en wethouders. Nieuwe mensen die hun weg moeten zien te vinden in het doolhof van onder andere organisaties, beleidsstukken en relevante actuele ontwikkelingen.

 

Een korte uitleg over de relatie van de stichting met het gemeentebestuur kan hen daarbij helpen. Vandaar dat de Ouderenraad de fracties onlangs per brief ter kennismaking de volgende beknopte informatie toestuurde:

 

Op 13 september 2000 hebben Stichting Ouderenraad en het gemeentebestuur een convenant ondertekend. In dit convenant is o.a. opgenomen:

 

• De Ouderenraad neemt de taak op zich om het gemeentebestuur van advies te dienen over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid, specifiek ten aanzien van ouderen, zijnde inwoners van 55 jaar en ouder.

 

• De Ouderenraad kan desgevraagd of uit eigen beweging een advies aan het gemeentebestuur uitbrengen. Wanneer de zaak daar aanleiding toe geeft, stelt het gemeentebestuur de Ouderenraad bij de aanbieding van het advies in de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven.

 

• Het gemeentebestuur vraagt de Ouderenraad advies uit te brengen over alle voorstellen inzake de hoofdlijnen van beleid ten aanzien van ouderen, die in een later stadium besluitvorming in de gemeenteraad behoeven.

 

Het bestuur van de Stichting Ouderenraad Hoorn ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

 

Geplaatst: 9-6-2022