Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Kennismaking met de ouderenbonden

 

Op landelijk en provinciaal niveau werken de ouderenbonden van PCOB en KBO samen in de Vereniging KBO/PCOB. Een samenwerking die ook lokaal is terug te vinden, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en de telefonische hulpdienst Hulplijnen. Verder maken deze afdelingen, dan wel zelfstandige verenigingen actief deel uit van het bestuur van de Stichting Ouderenraad Hoorn die spreekbuis is voor de senioren. Zo onderhoudt zij contacten met het gemeentebestuur en organisaties die zich richten op hulp en dienstverlening aan die doelgroep.

 

Sinds de uitbraak van de pandemie hebben de meeste activiteiten van de bonden helaas stilgelegen. Toch hebben zij door middel van kleine attenties, met bemoedigingen en nieuwsbrieven de eenzaamheid van hun leden een beetje kunnen verzachten. Maar gelukkig begint dankzij de 1,5 m, vaccinaties en andere maatregelen het tij te keren. De lokale bonden kunnen dan ook niet wachten om weer ledenmiddagen en andere ontmoetingen te organiseren. Misschien nog voor de zomervakantie en anders zeker in de maanden daarna. Tijd dus voor een (hernieuwde) kennismaking met hun ondersteunende en recreatieve activiteiten voor hun leden.

 

Zo komen deze bonden op voor de belangen van hun leden in het algemeen en bij het (laten) geven van individuele hulp. Daarbij maken zij optimaal gebruik van hun uitgebreide maatschappelijk netwerk, waaronder die in de zorgsector. Ervaren vrijwilligers van de bonden helpen u, tegen een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld met uw belastingaangifte of met andere officiële papieren.

 

De diverse afdeling houden op eigen wijze contact met hun leden via bijvoorbeeld themabijeenkomsten, uitstapjes, hun website en nieuwsbrieven. Voor een aantal van deze activiteiten vragen zij soms een bijdrage. Vrijwilligers stoppen het landelijke ‘full colour’ maandblad KBO-PCOB Magazine bij de leden in de bus. Een blad met interessante onderwerpen en aanbiedingen voor senioren, net als de digitale KBO-PCOB nieuwsbrief.

 

Mogen we ons even voorstellen?

Naast genoemde overeenkomsten spreekt het voor zich dat elke afdeling haar eigen karakter en sfeer heeft. Daarbij staan zij voor iedereen open. Dus laat u zich niet door hun locatie naam ervan weerhouden om lid te worden. Ook niet als u niet in onze gemeente woont.

Wilt u kennis met een van de bonden maken, neem dan eens deel aan hun activiteiten. Een overzicht daarvan vindt u in de INFO van Ouderenraad Hoorn en bij Activiteiten.

 

 

PCOB, afdeling Hoorn

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), werkt vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed en behartigt de belangen van senioren in onze maatschappij.

De afdeling Hoorn-Blokker-Zwaag organiseert al meer dan 50 jaar maandelijks bijeenkomsten, behalve in de periode juni tot en met augustus. Tijdens deze bijeenkomsten is er niet alleen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar zijn er ook leuke en interessante presentaties, lezingen en dergelijke. Met thema’s als ‘Ouder worden en het levenstestament’, ‘Veiligheid voor senioren’ en ‘Waterbeheer in West-Friesland’.

 

Zoals gezegd zijn in de loop van 2020 tot op heden de ledenmiddagen komen te vervallen. Maar nu naar verwachting onze doelgroep in september 2021 volledig gevaccineerd zal zijn, gaan we na het zomerreces weer extra gemotiveerd aan de slag. En wel met een feestelijke ledenmiddag op woensdag 15 september in het kerkelijk centrum ‘Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 te Hoorn.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de PCOB biedt voordelen zoals:

• toezending van onze maandelijkse Nieuwsbrief, met diverse onderwerpen en activiteiten, zoals de ledenmiddagen en busreizen, inclusief die van de Museum Plus bus

• kortingen op collectieve verzekeringen

• de informatieve website PCOB Hoorn

• aandacht voor lief & leed bij de individuele (kwetsbare) leden en via huisbezoeken om eenzaamheid te voorkomen.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze voorzitter, Jacob Serier, tel 0229 - 233 098 of stel uw vraag via pcob-hoorn@live.nl. Wilt u als 50-plusser lid worden, meldt u zich dan via hetzelfde telefoonnummer of het e-mailadres bij ons aan.  De jaarlijkse contributie bedraagt € 55 per paar of € 35 voor alleenstaanden.

 

De KBO verenigingen

De KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen die landelijk Unie KBO, provinciaal KBO Noord Holland en lokaal is georganiseerd. In onze gemeente zijn de drie afdelingen omgevormd tot zelfstandige verenigingen die bij die twee koepels zijn aangesloten. De verenigingen Hoorn, Zwaag en Blokker werken waar nodig en mogelijk met elkaar samen en/of met de PCOB.

 

 

KBO Hoorn

De vereniging Hoorn heeft ca. 700 leden tussen de 55 en 105 jaar! Zelfstandig wonend, of niet, alleenstaand of met twee of meer. Met betaald werk, vrijwilligerswerk of gepensioneerd. Mannen en vrouwen en alles wat zich daartussen voelt. Zeer divers dus, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze ervoor gekozen hebben om lid te zijn van KBO Hoorn.

 

Deze vereniging is, na de invoering van de AOW, vanuit een landelijk initiatief van de katholieke kerk ontstaan. Dit met als doel gepensioneerden een gevoel van zingeving en “we horen (nog) ergens bij” te geven. Inmiddels is deze gedachte misschien wat achterhaald en zijn senioren vaak bij meerdere, zingevende groepen aangesloten. Niettemin is het fijn om daarnaast lid te zijn van de KBO, want die heeft een stem op het maatschappelijk en politieke podium. Een podium waar thema’s als welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en digitale gezondheid van senioren besproken worden, zowel landelijk als plaatselijk.

 

Onze activiteiten vonden plaatst in het Rode Kruis gebouw te Hoorn. Welke locatie na corona geschikt is, weten we nog niet. Maar hoe dan ook we hopen snel weer themamiddagen te kunnen organiseren en te gaan bridgen. Verder kijken onze leden ongetwijfeld met belangstelling uit naar de musea bezoeken, stadswandelingen en de vakantiereisjes.

Op de website KBO Noord-Holland vindt u bij ‘afdelingen’ meer informatie over onze KBO Hoorn en wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Lidmaatschap

De leden ontvangen maandelijks digitaal of in de brievenbus ons kleurrijke Mededelingenblad. Zij kunnen natuurlijk ook gebruikmaken van allerlei faciliteiten, zoals

• kortingen op collectieve verzekeringen en de aanvullende verzekering bij het Zilveren Kruis

• ondersteuning via de service- en juristentelefoon bij onder andere pensioen kwesties

• hulp van een ouderenadviseur die onder andere veel weet over het aanvragen van Wmo voorzieningen

• voordelige rijbewijskeuring

 

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u lid van onze afdeling worden, meldt u zich dan aan bij Martina Rappange: martina@famsegers.nl of Annemiek Peerdeman tel: 0229-243 276. De contributie per jaar bedraagt € 45 per paar of € 25 voor alleenstaanden.

 

 

Seniorenvereniging Zwaag

Welkom bij de Seniorenvereniging Zwaag die openstaat voor de 50-plussers in onze gemeente. Denk niet dat u als vijftigjarige te jong bent voor een seniorenvereniging. Niet de leeftijd is voor ons van belang, maar wel wat wij met en voor elkaar kunnen doen en betekenen: één + één = bij ons drie

 

De leden treffen elkaar bij themadagen, rummykuppen, klaverjassen, biljarten e.d. in De Witte Valk, De Plataan of De Perelaar. En daarbuiten tijdens excursies of de maandelijkse e-bike tochten. In onze eigen ‘Info-blad’ en op onze website Seniorenvereniging Zwaag leest u daar meer over, inclusief de diverse contactgegevens.

 

Lidmaatschap

Evenals bij de ander KBO verenigingen biedt het lidmaatschap van onze vereniging gelijksoortige voordelen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Emmy Schipper via 0229 - 261 931 of schipper_emmy@hotmail.com. De contributie bedraagt € 25 voor één lid en € 45 voor 2 personen. Neem voor algemene informatie contact op met Jan Knijn, 0229 - 230 265 of jknijn1@outlook.com.

 

 

KBO Blokker

In 2018 is de voormalige uit de jaren zestig daterende Ouderenbond Blokker verder gegaan onder het motto ‘Krachtig, Betrokken, Ondernemend Blokker’. Daarmee willen wij duidelijk maken dat wij, als enige landelijk aangesloten vereniging voor senioren in ons dorp, openstaan voor alle gezindten. Onze grote ‘K’ is in werkelijkheid een kleine, bescheiden ‘k’. We verloochenen niets en we hemelen niets op en iedereen is bij ons van harte welkom. Ons groeiend ledenaantal van meer dan 220 senioren toont dat ook aan.

 

Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker. Zo zijn daar van september tot en met april om de 14 dagen klaverjasmiddagen en houden we er onze jaarlijkse klaverjasmarathon. In de maanden oktober, november, januari en april wordt als regel een themamiddag over een interessant onderwerp georganiseerd. Daarnaast verzorgen wij kerstvieringen, middagexcursies naar exposities of interessante bedrijven. En niet te vergeten de jaarlijkse fietstocht met alles erop en eraan en een ontspannen busreis, die beide erg populair zijn bij de leden.

 

Waar mogelijk helpen wij onze leden met het behartigen van zaken op het gebied van inkomen, belasting, welzijn en dergelijke. Op onze website KBO Blokker ziet wat wij voor onze leden allemaal in petto hebben. Dit inclusief de toezending van ons kwartaalblad Info-Blokker.

 

Lidmaatschap

Alle senioren vanaf 50 of ouder kunnen zich bij onze vereniging aansluiten. Wilt u meer weten over onze vereniging of over het lidmaatschap neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden: Gerard Plukkel, tel. 0229 - 246 038; Paul Coffeng, tel. 0229 - 572 836 of Hans de Heij, tel. 0229 - 232 206. Ons e-mailadres is kboblokker@gmail.com. De contributie bedraagt voor alleenstaanden € 20 en voor echtparen en samenwonenden € 37,50.


Geplaatst: 9-6-2021