Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

De Ouderenraad inspireert en daagt uit

 

Terugblik op 2018

 

“Vandaag staat hier een gelukkige voorzitter”, zo liet Marian van Berkum-Schouten onlangs publiekelijk weten. “Samen met de bestuursleden, werkgroepen en redactie zijn we in het afgelopen jaar weer voortvarend en succesvol bezig geweest met zaken voor alle ouderen, u dus, in onze gemeente.”

Het Jaarverslag 2018 van de Stichting Ouderenraad Hoorn laat zien dat die gezamenlijke inspanningen nauw aansluiten bij actuele, maatschappelijke ontwikkelingen. Zo neemt de raad onder andere deel aan diverse projecten van de gemeente en andere organisaties. Voorbeelden daarvan zijn: DemenTalent; Tijd voor respijt (mantelzorg); Meedoen mogelijk maken; huisvestingszaken, enz.

Kortom de Ouderenraad timmerde ook dat jaar weer stevig aan de weg om het woon- en leefklimaat voor de 55-plussers in Hoorn, te verbeteren. De voorbeelden hieronder bevestigen dat.

 

Zijn allochtonen ouderen te bereiken?

De Ouderenraad Hoorn wil een schakel zijn tussen alle oudere inwoners van Hoorn en de gemeente. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn om contact te leggen met en hulp te bieden aan ouderen met een buitenlandse achtergrond (allochtonen). Vandaar dat de raad het rapport ‘Zijn allochtonen ouderen te bereiken?’ heeft laten opstellen. Daarvoor zijn er gesprekken gevoerd met deze groep ouderen, vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschappen en welzijnsorganisaties. Daaruit blijkt dat culturele verschillen, onbegrip, vooroordelen e.d. het leggen van contacten in de weg te staan.

 

“De gewoonte om problemen in het gezin, de familie, of de gemeenschap zelf op te lossen is diep geworteld. De sociale druk hierbij is sterk. Ouderen vinden het vanzelfsprekend, dat hun kinderen bijspringen, als ze hulp nodig hebben. Kinderen kunnen zich aan die verwachtingen niet onttrekken, als ze dat al zouden willen”, aldus een van de geïnterviewde ouderen.

 

Het onderzoek laat echter ook zien dat er handvatten zijn om toch met elkaar in contact te komen. Samen met andere instanties en instellingen hoopt de Ouderenraad daarom in de toekomst meer voor deze groep te kunnen betekenen.

 

Subsidiëring ouderenbonden

In de gemeente zijn twee ouderenbonden actief, te weten de PCOB en de KBO.

Laatst genoemde bond heeft zelfs drie afdelingen, namelijk KBO Blokker, KBO Hoorn en die in Zwaag onder de nieuwe naam ‘Seniorenvereniging Zwaag’.

 

De Ouderenraad Hoorn heeft tot taak de toegekende gemeentelijke subsidie onder deze afdelingen te verdelen. Dit gebeurt in goed overleg tussen de penningmeester van de raad en die van de afdelingen. Aandachtspunten zijn daarbij onder andere het eigen vermogen en de ingediende begrotingen. Alle afdelingen ontvangen een gelijk basisbedrag en krijgen waar nodig een aanvulling daarop. Bijvoorbeeld voor het kunnen organiseren van een jubileum of voor de extra inzet bij het bestrijden van eenzaamheid onder de leden.

 

Als nieuwe voorwaarde voor subsidiëring verwacht de gemeente van de lokale bonden èn van de Ouderenraad bepaalde inspanningen. Zo moeten zij aantoonbaar gaan voldoen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatneutraal en sociale duurzaamheid. In 2040 wil Hoorn onder de titel ‘Puur Hoorn’ namelijk een klimaatneutrale gemeente zijn. Bijdragen aan de sociale duurzaamheid past al in het denken en doen van onze organisaties. Voor de andere doelstellingen vraagt de Ouderenraad nadrukkelijk de bonden hieraan hun steentje bij te dragen.

 

Raad van Ouderen

Dankzij ons bestuurslid, Gonny de Vries-Kerckhaert, heeft de Ouderenraad sinds 2018 een lijntje met het ministerie van VWS. Tezamen met tien andere leden zit zij namelijk in de landelijke Raad van Ouderen, www.beteroud.nl/raad-van-ouderen, die de minister adviseert. Dit vanuit het idee: ‘Praten met ouderen, niet over ouderen’. Of te wel: hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de overheidscampagne ‘Herwaardering van ouderen’, met als actiepunten:

• Eenzaamheid signaleren en doorbreken;

• Bevorderen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen;

• De kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

 

Werkgroepen

De ouderenraad heeft drie werkgroepen, te weten die voor welzijn, volksgezondheid en minimabeleid; voor Wonen, Verkeer en Veiligheid en die voor Themabijenkomsten. Zij onderhouden nauwe contacten met of maken deel uit van vele lokale, regionale en landelijke organisaties op genoemde terreinen.

 

Zoals participatie in het Landelijk Ouderenplatform dat o.a. het Toetsingskader ‘Wat vinden ouderen belangrijk bij wonen, welzijn en zorg’ heeft ontwikkeld. In 2018 werd meegewerkt aan de oprichting van BeterOud West-Friesland’, www.beteroud.nl. Een van de doelstellingen van die organisatie is het beïnvloeden van het ouderenbeleid van de zeven gemeenten in de regio.

Verder steken werkgroepleden de handen uit de mouwen voor het project ‘Vraag het je buur(t)’. Als buurtambassadeurs zijn ze namelijk betrokken bij de wekelijkse koffieochtenden in de wijk en daarnaast als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Die directe contacten en ervaringen met de ouderen gebruiken de leden dan weer bij hun eerder genoemde activiteiten.

 

De tweede werkgroep houdt bijvoorbeeld de vinger aan de pols bij Intermaris, de woningbouwvereniging, over de ontwikkeling van seniorenwoningen en het duurzaam renoveren van bestaande panden. Ook hun veldonderzoek op de fiets, soms zelfs samen met de wethouder, naar overbodige en/of gevaarlijke fietspaaltjes begint zijn vruchten af te werpen. Dat wil zeggen dat de nota met hun onderzoeksresultaten en voorstellen in de gemeentelijke commissie Verkeer zullen worden besproken. Daarmee is een belangrijke stap gezet. En nu maar hopen dat de fietsers in Hoorn daar iets van gaan merken en al in 2019 met minder hindernissen op pad kunnen gaan.

 

Lekker blijven wonen

Onder die titel wist de Themawerkgroep een zeer inspirerende dag te organiseren: het was duidelijk een schot in de roos. Want ruim 140 belangstellenden gingen met elkaar en de sprekers in discussie over diverse onderwerpen. Zoals de te stellen eisen aan de toekomstige seniorenwoningen en de gewenste voorzieningen in de buurt. Overigens kwam in de presentaties naar voren dat mensen vaak te lang wachten met het verhuizen naar een andere woning. Ze zijn dan soms al te oud of mentaal, dan wel fysiek onvoldoende in staat om zo’n overstap en de gevolgen ervan naar een andere woonvorm aan te kunnen. Ook het groeiend aantal nieuwe vormen van wonen, waaronder de zogenoemde Krasse Knarren hofjes, https://knarrenhof.nl/, leverde veel gespreksstof op. De gemeente is zelfs al op zoek naar locaties voor dergelijke hofjes.

 

Communicatie

In 2018 heeft de redactie de samenhang tussen het INFO-blad en de vernieuwde website verder vorm en inhoud gegeven. Beide communicatiemedia hebben namelijk een eigen karakter. De INFO, die zesmaal per jaar gratis via onder andere distributie punten wordt verspreid, is geschikt voor korte kernachtige artikelen. De website kan daar aansluitend uitgebreider op in gaan en bovendien via links snel naar aanvullende informatie, brochures e.d. doorverwijzen. Daarnaast biedt de site ruimte voor vele andere en actuele onderwerpen. Verschillende daarvan blijven er vanwege hun relevantie langere tijd op staan en vormen aldus een soort naslagwerk. Door goed webbeheer krijgen bezoekers regelmatig nieuwe informatie onder ogen en bijgevolg een prikkel om vaker even ‘binnen te wippen’. Dat die formule werkt blijkt uit het toenemende aantal bezoekers van deze site, die in de afgelopen twee jaar is gestegen van gemiddeld 945 bezoekers per maand naar ruim 1.400.

 

Voornemens 2019 en volgende jaren

Ook in 2019 zal onze Ouderenraad niet stil zitten. Naast de hiervoor beschreven activiteiten richten wij ons dit jaar bijvoorbeeld op een belangrijk thema, namelijk ‘zingeving en eenzaamheid’. Daarmee bedoelen we zinvolle ontmoetingen tussen mensen ter voorkoming van eenzaamheid en het helpen waardig ouder te worden. Onze themadag op 1 november zal daarom specifiek aan dit onderwerp gewijd zijn onder de titel ‘Zingeving voor senioren’, met als inleider o.a. Jacobine Geel.

Bij al onze activiteiten is het uitgangspunt:  ‘De mens centraal - niet de regels’.

 

Geplaatst: 5-6-2019

Jaarverslag 2018 Ouderenraad

 

Voor de geïnteresseerde lezer is hier ons complete jaarverslag van 2018: