Zijn allochtone ouderen te bereiken?

 

De Ouderenraad Hoorn overhandigde eind oktober 2018 het rapport ‘Zijn allochtone ouderen te bereiken?’ aan wethouder Kholoud Al Mobayed. Dat rapport gaat over het leggen van contacten met ouderen met een buitenlandse achtergrond (allochtonen). Contacten die in de praktijk namelijk moeizaam blijken te verlopen. Reden om te onderzoeken waarom dat zo is en of dat niet zou moeten veranderen. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van het oriënterend onderzoek. Klik hier voor het volledige rapport.

 

Bij de presentatie van dat rapport kwam de onderzoeker Peter Pijsel meteen tot de kern van zijn bevindingen. “Je kunt als mens het vaderland verlaten, maar in je hart verlaat het vaderland je nooit. En al komen we uit verschillende culturen, in wezen zijn wij hetzelfde.” Verrassend vond hij dat zowel de ouderen in de doelgroep als de serviceorganisaties integratie schijnbaar geen hoge prioriteit heeft. “Beschouw het niet als een probleem, maar meer als een verschijnsel”, zo waarschuwde hij dan ook.

Dat de Ouderenraad vanuit haar maatschappelijke rol als belangenbehartiger toch de hand wil reiken naar deze specifieke groep is logisch. “Maar bedenk daarbij wel dat die behoefte en de noodzaak van die uitgestoken hand van beide kanten moet komen. Want alleen in gezamenlijkheid kun je iets bereiken.”

 

Het onderzoek richtte zich op grootste groepen allochtone ouderen (65+) in de gemeente. En met name op personen afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen, uit Marokko, Turkije en Vietnam. In totaal gaat het om ongeveer 500 personen, in meerderheid Surinamers.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het geringe contact met de betreffende ouderen vooral veroorzaakt wordt door de culturele verschillen. Dat vinden niet alleen de geïnterviewde allochtonen maar ook de professionals bij de serviceorganisaties. Zij geven aan, dat er een sterke neiging is om zaken binnen de eigen gemeenschap te houden. In zeker opzicht vormen de groepen allochtone bewoners gesloten gemeenschappen. Niet verwonderlijk, want immigranten –waar dan ook– trekken graag naar elkaar toe. Zo blijven de waarden en gebruiken van het moederland een belangrijke rol spelen. Ouderen vinden het vanzelfsprekend, dat hun kinderen bijspringen, wanneer ze hulp nodig hebben. Kinderen kunnen zich aan die verwachtingen niet onttrekken, als ze dat al zouden willen.

Verder is er bij bepaalde groepen allochtonen een taalbarrière. Zij zijn in Nederland komen wonen in een tijd dat er veel ruimte werd gemaakt voor de eigen taal en cultuur. Bovendien was men vaak laag opgeleid, waardoor veel van deze ouderen de Nederlands taal niet of onvoldoende spreken.

 

De ouderen vinden over het algemeen dat hun belangen voldoende zijn gewaarborgd. Toch is het belangrijk dat er vruchtbare contacten zijn tussen de Ouderenraad en allochtone gemeenschappen. Alleen op die manier kan die raad de belangen van alle ouderen in de gemeente behartigen. Te meer daar het onderzoek ook laat zien “dat jongere mensen niet meer zo geneigd zijn om voor de ouderen te zorgen. Het ‘ik’ wordt steeds belangrijker. Ik vind dat erg jammer. Het zal in de toekomst nog problemen geven”, aldus een van de geïnterviewden. Het is daarom noodzakelijk de relatie met allochtone gemeenschappen verder uit te bouwen. Sleutelfiguren, mensen die goed zijn ingevoerd in de allochtone gemeenschappen, kunnen daarbij helpen.

 

 

Peter Pijsel overhandigt zijn rapport aan Khaloud Al Mobayed

 

Dat laatste onderschrijft wethouder Kholoud Al Mobayed bij het in ontvangst nemen van het rapport. Bovendien weet zij met haar Syrische achtergrond als geen ander dat “met elkaar eten de ultieme ontmoetingsmomenten zijn”. Verder benadrukt zij dat het rapport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een juiste benadering van vluchtelingen. “Mede door die toegevoegde waarde zal het zeker binnen de gemeente zijn weg vinden en in de praktijk worden gebruikt.”

 

Tot besluit bedankte Marian van Berkum, voorzitter van de Ouderenraad, in het bijzonder alle respondenten voor hun bijdragen aan het rapport.

 

Gewijzigd: 5-11-2018

 

Waardering voor mantelzorgers

 

 

De gemeente Hoorn beloont mantelzorgers met een waardering ter waarde van € 100,- in de vorm van een uitje of cadeaubonnen.

 

Wethouder Kholoud Al Mobayed: “Mantelzorgers zorgen met liefde en onbetaald voor een familielid, vriend of buur die door ziekte of een beperking veel extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Ze leveren een belangrijke bijdrage in onze samenleving en met de mantelzorgwaardering willen we hen daarvoor bedanken. We bieden gedurende het jaar leuke uitstapjes aan. Zorgorganisatie Omring verzorgt deze uitjes.

Het directe contact met de mantelzorgers levert ons veel waardevolle informatie op. Mantelzorgers vertellen ons wat we beter kunnen doen om hen te ontlasten, en wij zetten ons in om dat samen met onze partners te organiseren.”

 

Voorwaarden en aanvragen waardering

De zorgvrager moet in Hoorn wonen. De mantelzorger zelf mag ook van buiten de gemeente komen. Hij of zij begeleidt of verzorgt iemand minimaal 8 uur per week intensief, gedurende drie of meer maanden per jaar.

 

Een mantelzorger is er bijvoorbeeld voor begeleiding, toezicht en gezelschap. Of biedt hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden en de administratie. Ook persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden kan erbij horen. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken zijn er verschillende organisaties die hen kunnen ondersteunen bij dit vaak zware werk. Denk daarbij aan hulp en advies bij de verzorging en het organiseren daarvan. Of aan het tijdelijk overdragen van die zorg en voor zichzelf opkomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Mantelzorg.

 

Wilt uw mantelzorger(s) of uzelf aanmelden ga dan naar www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering. Of mail  uw gegevens, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, naar welverdiend@omring.nl. Namens de gemeente neemt Omring dan contact met de betrokken mantelzorger op. Voor meer informatie is Omring te bereiken via 088 - 206 89 10.

 

Bron: Nieuwsbrief Hoorn

Geplaatst: 12-11-2018

 

Nog steeds post van overledenen naar Berichtenbox

 

Het gebeurt steeds minder dat burgers worden geconfronteerd met berichten van de overheid gericht aan overleden personen. Voordat het probleem helemaal is opgelost is er nog een lange weg te gaan, zo blijkt uit een brief die Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.

 

 

Berichtenbox

De overheid  zoekt naar oplossingen om te voorkomen dat nabestaanden e-mails zien die gericht zijn aan een overledene. Toch komen voorbeelden uit de praktijk nog vaak genoeg voor. Nabestaanden ontvangen post van hun overledene. Bijvoorbeeld: ‘”Al zes keer ontvang ik post van de Belastingdienst dat mijn echtgenoot post heeft in zijn Berichtenbox terwijl hij op 25 februari 2018 is overleden. Na vier keer heb ik de Belastingdienst nabestaanden gebeld maar de dame vertelde mij dat die post over de belastingen van 2017 ging.  Ik heb het drie keer gezegd. Hij kan de berichten niet lezen want hij is overleden. Helaas helpt ook dat niet! Nu weer een bericht aan mijn man en een herinneringsmail dat hij zijn bericht nog niet heeft gelezen. Ik word hier erg nerveus van wat moet ik doen?’

 

De overheid heeft voor de lange termijn nagedacht over mogelijkheden voor nabestaanden om digitaal de zaken van de overledene af te wikkelen via MijnOverheid.  Voor de ombudsman geldt dat de overheid bij alle (geplande) verbeteracties de behoeften van de nabestaanden centraal moet stellen. Van Zupthen geeft aan dat uit signalen van nabestaanden blijkt dat zij de behoefte hebben, dat de overheid bij verbeteringen, rekening houden met zaken digitaal willen regelen én nabestaanden die dat liever op papier doen. Kortom, bied een oplossing voor zowel digitaal als niet digitaal vaardigen!

 

Onnodige spanning

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen geeft in zijn brief aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal voorbeelden aan. Burgers begrijpen volgens de ombudsman vaak niet hoe het kan dat de overheid nog berichten naar de Berichtenbox van een overledene stuurt. De overheid is toch op de hoogte van het overlijden? Doordat de nabestaanden geen toegang tot de Berichtenbox hebben maar wel kunnen zien dat er ongelezen berichten in de inbox zijn, geeft dat onnodige spanning. Burgers weten niet tot wie zij zich moeten richten om het berichtenverkeer naar hun overledene te stoppen. Tot nu toe is er onvoldoende hulp geboden door overheidsinstanties.  Daar moet verandering in komen!

Bewust

De overheid was zich al langer bewust van de knelpunten waarmee nabestaanden door de voortschrijdende digitalisering van de overheidsdienstverlening te maken krijgen. Al enkele jaren bestaat de gedachte om een nabestaandenmachtiging vorm te geven. De Nationale Ombudsman besprak met het Ministerie van BZK, Logius en de Belastingdienst welke verbetermogelijkheden zij zagen voor de korte en de langere termijn. Bij deze gesprekken kwamen gaandeweg een aantal activiteiten naar voren. Deze activiteiten waren ook onderwerp van gesprek tijdens een ronde tafelgesprek dat het Ministerie van BZK organiseerde. Aan dit ronde tafelgesprek namen vertegenwoordigers van diverse overheidsinstanties deel.

 

Verbetering van de informatie aan nabestaanden

Voor de korte termijn zet de overheid in op verbetering van de informatie aan de nabestaanden. Logius heeft tijdens het onderzoek de informatie over de mogelijkheid om het MijnOverheid-account op te zeggen toegevoegd op de website van MijnOverheid (Ik wil ‘MijnOverheid-account van een overleden partner/familielid opzeggen’). Daarnaast is het nu mogelijk om informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) over het overlijden van een persoon te koppelen aan het MijnOverheid-account.  Het Ministerie van BZK zal ervoor zorgen dat de informatie voor nabestaanden op de algemene portalen van de overheid wordt verbeterd, bijvoorbeeld door de informatie rond life-events aan te vullen.

 

Geplaatst: 2-10-2018

 

 

‘Het venster op mijn gezondheid’

Inzage in ziekenhuisdossier nu beschikbaar voor alle patiënten

 

Patiënten van het Westfriesgasthuis kunnen inloggen op Mijn Westfriesgasthuis. Dat is een beveiligde website waar patiënten delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Ze kunnen onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen en afspraken inzien.

 

Beter voorbereid

“Ik gebruik het patiëntenportaal om na een consult de samenvatting nog eens na te lezen. Uitslagen van onderzoeken, zoals bloedonderzoek, staan over het algemeen dezelfde dag in je dossier”, vertelt patiënt Michel d’Arnault. “Omdat ik kankerpatiënt ben, vind ik dat erg belangrijk, want wachten op uitslagen vreet aan je. Wanneer je weet waar je aan toe bent, geeft dat rust. Ook kan ik dan beter nadenken over de volgende stap en me voorbereiden op een vervolggesprek met de specialist. Het is het venster op mijn gezondheid en schept openheid en vertrouwen.”

 

Naast uitslagen, behandelverslagen en afspraken zijn ook brieven en een medicijnenoverzicht te zien. Bovendien kunnen patiënten een e-consult aanvragen bij hun arts. Dat betekent dat ze via e-mail een vraag mogen stellen. Dat moet wel eerst met de arts besproken zijn, omdat die het portaal daarvoor moet openstellen. Het Westfriesgasthuis geeft de online inzage om patiënten nog beter te informeren over hun eigen behandeling.

 

Uitslagen direct zichtbaar

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek worden zonder vertraging op Mijn Westfriesgasthuis getoond. Sommige uitslagen, zoals die van een biopsie en onderzoeken door de afdeling medische beeldvorming, worden met een vertraging van zeven dagen getoond. Zo is er gelegenheid om patiënten een toelichting te geven voordat ze de uitslagen zien. “We zijn blij dat Mijn Westfriesgasthuis er nu voor alle afdelingen is”, vertelt Mirjam Kops, projectleider e-Health. “Patiënten krijgen meer inzicht in hun behandeling. Het portaal verschaft nu vooral informatie en wordt de komende jaren uitgebreid met de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf afspraken te plannen en vragenlijsten in te vullen.”

 

Het patiëntenportaal is voorlopig alleen beschikbaar voor patiënten van het Westfriesgasthuis. Het ziekenhuis is sinds 1 april gefuseerd met het Waterlandziekenhuis, daar wordt het portaal later ook ingevoerd. Kijk voor meer informatie en inloggen op wfg.nl/mijnwestfriesgasthuis.

 

Gewijzigd: 22-8-2018

 

 

Rechter: toch Wmo-vergoeding bij aanpassing badkamer

 

De rechter deed uitspraak in de zaak van een oudere mevrouw die haar bad wilde vervangen door een inloopdouche. De gemeente had haar Wmo-aanvraag voor een inloopdouche namelijk afgewezen, onder andere omdat zij de badkamer niet ‘tijdig’ zelf had aangepast. De rechter oordeelt echter dat zij wel voor zo’n voorziening in aanmerking komt en zo’n douche ook niet zelf hoeft te betalen.

 

Had de aanvrager de aanpassing zelf kunnen zien aankomen?

Elke gemeente heeft een beperkt budget. Zij toetst daarom elke Wmo-aanvraag nauwkeurig. Zo kijkt zij bijvoorbeeld of de aanvrager ook andere mogelijkheden heeft. Kan de aanvrager zelf de aanpassingen regelen of, in dit geval, had de vrouw haar bad niet eerder moeten vervangen door een inloopdouche. Is het niet volkomen normaal dat een persoon eens in de zoveel tijd een nieuwe douche of toilet installeert? Had mevrouw moeten sparen voor deze aanpassing?

 

Algemeen gebruikelijk

De gemeente vindt dat mevrouw haar badkamer tijdig zelf had moeten aanpassen, omdat daarvoor een afschrijvingstermijn van 25 jaar staat. Een badkamer tijdig renoveren is namelijk 'algemeen gebruikelijk'.

De rechtbank is het daar niet mee eens. De vrouw heeft naast haar bad ook een douche in haar woning. Maar door haar beperkingen is ze inmiddels aangewezen op een inloopdouche. Had ze geen fysieke beperkingen gekregen, dan had ze haar gewone douche nooit laten vervangen. Daarmee is de inloopdouche niet algemeen gebruikelijk en kan de Wmo-vergoeding op deze grond nooit worden afgewezen.

 

Spaarrekening

Verder vindt de gemeente dat mevrouw zelf moet sparen voor de badkamerrenovatie om dit probleem op te lossen. Dit klopt niet. Volgens eerdere uitspraken mag een gemeente bij toekenning van voorzieningen geen rekening houden met het inkomen of vermogen van de aanvrager. Een verplichting om te sparen is dan ook een financiële voorwaarde die niet gesteld mag worden. De plicht om te sparen is geen onderdeel van de zelfredzaamheid van de aanvrager en mag er ook geen rekeninghouden worden met een eventuele spaarrekening. Kortom, de gemeente is verplicht het volledige bedrag voor haar badkameraanpassing toe te wijzen.

 

Wat betekent deze uitspraak voor uw situatie?

Hoeft u zich nu geen zorgen te maken over uw toekomstige Wmo-aanvraag? Helaas is dit niet te voorspellen, want het blijft altijd maatwerk, omdat geen een situatie hetzelfde is.

 

Kijk voor de verdere details en de formele uitspraak met de jurisprudentie hier

 

Bron: KBO-Brabant

 

Kijk bij WELZIJN voor meer informatie over de eigen bijdrageregeling Wmo.

 

Geplaatst: 5-6-2018

 

Gonny de Vries in de Raad van Ouderen

 

Minister Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 11 oktober de Raad van Ouderen geïnstalleerd. Deze Raad geeft de Minister gevraagd en ongevraagd advies over het ‘Pact voor de ouderenzorg’ en alles wat met ouderenzorg te maken heeft. De Raad wordt gevormd door 11 senioren uit ons land.

Mevrouw Gonny de Vries uit Zwaag is één van hen. Ze is oud-verpleegkundige, adviseur van de KBO Hoorn, vrijwilliger  bij de Zonnebloem en Lindendael, bestuurslid van de Stichting Ouderenraad Hoorn en voorzitter van de werkgroep Welzijn,Volksgezondheid en Minimabeleid van die stichting, lid cliëntenraad MEE & de Wering en maakt deel uit van veel andere (ouderen)organisaties.

De taak van deze Raad is om de minister gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van de ouderenzorg o.a.:

- langdurige zorg (met goede zorg en ondersteuning thuis),

- verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg,

- eenzaamheidsbestrijding.

Uw ideeën, opmerkingen, suggesties, tips en vragen over bovenstaande onderwerpen in de ouderenzorg kunt u melden bij mevr. de Vries zodat zij deze kan voorleggen aan het VWS.

Telefoon: 0229-266696.

E-mail: ouderennetwerkwf@gmail.com

 

Geplaatst: 2-11-2018

 

 

Levenstestament, volmacht, toelichtingen

 

Van de Notariele Beroepsorgnisatie KNB ontving KBO Hoorn een folder met de titel ‘wie geeft u het vertrouwen?’ Deze folder geeft u een goed inzicht op de vraag wanneer u een testament of volmacht zou moeten maken. Ook wordt ingegaan op de situatie wanneer er geen testament of volmacht is en u niet meer in staat bent om een testament/volmacht af te geven. Dit wordt ‘wilsonbekwaam’ genoemd.

Indien u deze folder zou willen ontvangen, neem dan contact op op met Toon van Diepen, telefoon 0229-216503.

 

 

Ondersteuning bij PC problemen

 

De KBO Hoorn heeft een samenwerking gerealiseerd met de ICT afdeling van het Horizoncollege in Hoorn. Voor al uw problemen inzake instructie/reparatie van uw computer, laptop, mobiele telefoon, tablet enz. kunt u hier terecht. Kosten? Geen kosten! Alleen, indien noodzakelijk, materiaalkosten bij reparatie.

Om van deze diensten gebruik te maken kunt u van maandag t/m woensdag en ook op de vrijdag (niet op donderdag) tussen 9.00 en 11.00 uur rechtstreeks bellen met de studenten helpdesk. Telefoonnummer 0229-287539. Uit reacties vernemen wij alleen maar positieve en tevreden berichten. Dus, bij problemen, contact opnemen via dit telefoonnummer. Ter geruststelling, elke student kan zich bij u legitimeren.

Met instemming overgenomen uit: Mededelingen KBO Hoorn, november 2015

 

 

 

Samen uit, samen genieten

 

Onder dit motto organiseert Stichting Vier het Leven door het hele land bezoeken aan theater-, concert- en filmvoorstellingen of musea. Zij doet dit speciaal voor ouderen vanaf 65+ die dit niet graag meer in hun eentje willen of kunnen doen. Op deze wijze wil de stichting mensen inspireren en samenbrengen waardoor zij mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij.

 

Een bezoek aan een voorstelling in Het Park of op maandagmiddag een film bekijken in Cinema Oostereiland? Vier het Leven zorgt voor alles. Bij het arrangement zijn o.a. het entreekaartje (altijd op de mooiste plaats), het vervoer van en naar huis, twee consumpties en de gezellige begeleiding inbegrepen. Ook ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel kunnen zich natuurlijk voor zo’n arrangement aanmelden.

Samen met een gastheer of gastvrouw en meestal nog andere gasten kunt u genieten van een heerlijke avond of middag uit. Dus echt iets om naar uit te kijken. Bovendien hoeft u voor dit alles geen lid te zijn van de stichting.

 

Wilt u meer weten, vraag dan vrijblijvend het programmaoverzicht met de voorstellingen aan bij het centrale kantoor. Dat kan via tel. 035 – 5245 156 (werkdagen 9.00 en 18.00 uur) of per mail info@4hetleven.nl.  In dat overzicht staat ook hoe u telefonisch of per post een voorstelling kunt boeken. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kunt u, in overleg met de stichting, zelfs een familielid of vriend(in) meenemen.

De prijs van een arrangement, incl. reserveringskosten, varieert per voorstelling. Als deelnemer betaalt u maar een deel van de kosten. Stichting Vier het Leven kent geen winstoogmerk en houdt de arrangementen betaalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en partners. Nadere informatie en het overzicht met de voorstellingen is ook te vinden op www.4hetleven.nl.

 

Gewijzigd:  22-8-2018