Het levenstestament

Voor als je zelf (even) geen beslissingen meer kunt nemen

 

Het zal je maar overkomen dat je op een bepaald moment in je leven zelf geen eigen beslissingen meer kunt nemen. Soms is daar een proces aan voorafgegaan, zoals bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren wanneer je een ernstig ongeluk krijgt. Wie neemt er dan tijdelijk of voorgoed beslissingen voor jou over je medische behandeling en geldzaken of wie moet er gewaarschuwd worden als je komt te overlijden? Met andere worden wie zorgt ervoor dat je belangen goed worden behartigd?

In dergelijke gevallen is het handig om een ‘levenstestament’ of een ‘algemene volmacht’ te hebben. Er zijn namelijk vele voorbeelden waar het onbedoeld mis kan gaan.

 

Voorbeelden

Zoals bij de man die was opgenomen op de gesloten afdeling van het verpleeghuis en onder bewind was gesteld. Zijn vrouw bleef alleen achter en wilde hun huis verkopen en kleiner gaan wonen. Maar het verkoopcontract mocht zij niet zonder toestemming van de bewindvoerder en de kantonrechter tekenen. Want de helft van hun vermogen, waaronder het huis stond op zijn naam. En toen zij van de verkoopopbrengst een schenking wilde doen aan haar dochter, gaf de kantonrechter daar geen toestemming voor.

 

Of u heeft een persoonsgebonden budget (pgb) nodig vanwege een opname in het verpleeghuis. En als uw kinderen dat voor u zouden moeten regelen bij het zorgkantoor, dan kan dat niet zonder levenstestament. Dat kantoor vraagt namelijk wie het pgb gaat beheren. En als u (een van) hen daarvoor geen speciale volmacht heeft gegeven, dan moeten zij bewind bij de kantonrechter aanvragen.

 

Een levenstestament of een algemene volmacht had dergelijke schrijnende en onvermoede situaties kunnen voorkomen.

 

Algemene volmacht, levenstestament of wilsverklaring?

Zowel bij de algemene volmacht als bij het levenstestament wijst u een of meer vertrouwenspersonen aan. Die kunnen dan namens u beslissingen nemen als dat voor u (tijdelijk) onmogelijk is. In een algemene volmacht geeft u beknopte aanwijzingen aan zo’n persoon.

 

In het levenstestament geeft u uitgebreider aan wat er in verschillende situaties moet gebeuren en door wie. Bijvoorbeeld wie uw financiën mag beheren of wie er op uw huisdieren moet passen? Of wanneer u in een verpleeghuis terecht komt: welke medische behandelingen wilt u dan wel ondergaan en welke niet?

 

Voor een wilsverklaring kunt u bij uw huisarts een zogenoemd ‘Behandelwensen formulier’ + toelichting halen. Daarin staan onder andere vragen over uw reanimatie wens, ziekenhuisopname, de aanwezigheid van een wils- en/of een euthanasieverklaring. Door dit formulier in te vullen en met uw huisarts én uw naasten te bespreken geeft u aan welke zorg u wel of niet wilt hebben. Dat scheelt stress en tijd als u iets overkomt en u krijgt de zorg zoals u dat hebt aangegeven. Voordeel van dit formulier is dat u uw medische wensen tussentijds makkelijk kunt aanpassen. Kijk op www.thuisarts/levenseinde voor meer informatie over het regelen van uw medische zorg. Daarnaast hebben de meeste verzorgings- en verpleeghuizen soortgelijke documenten om uw wensen vast te leggen.

 

Regel het goed!

Kortom, als u bepaalde zaken niet of niet goed regelt, moet er een kantonrechter worden ingeschakeld. Die zal een professionele of een familiaire bewindvoerder aanstellen om namens u op te treden. Zo’n procedure kost tijd, die er in een acute situatie misschien niet is, maar ook geld. Dat laatste kan eveneens een probleem zijn, mede afhankelijk van de duur van de bewindvoering en diens (onkosten)vergoeding.

Bedenk wel dat u, zelfs als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, niet automatisch de gevolmachtigde van uw partner bent! En ook op jonge leeftijd, en zeker als er sprake is van ongehuwd samenwonen, een gezinssituatie e.d., kan het slim zijn om de hier genoemde zaken vast te leggen in een levenstestament. Want wie zorgt er bijvoorbeeld voor de kinderen als zij hun ouders verliezen….

 

Voor het opstellen van zo’n testament moet u naar de notaris. Voor de algemene volmacht en de wilsverklaring hoeft dat niet, u mag het ook zelf doen. Dat kan getypt of handgeschreven zijn en voorzien van de datum en uw handtekening. Laat uw naasten weten dat u een levenstestament en/of een wilsverklaring heeft en waar u die bewaart. Maar dat geldt natuurlijk voor meerdere belangrijke documenten.

 

“Het is heel fijn als het allemaal duidelijk op papier staat, maar het is nog veel belangrijker dat u er goed met uw zoon/dochter/gemachtigden over praat. Bespreek uw medische wensen ook met uw huisarts”.

 

Let op: Er is een verschil tussen een ‘levenstestament’ en een ‘gewoon testament’. Het eerste geldt zolang u leeft en in een gewoon testament geeft u aan hoe u de zaken na uw overlijden geregeld wilt hebben: uw laatste wil. Zorg dat beide testamenten goed op elkaar aansluiten!

 

 

Klik op de brochure van de Netwerk Notarissen over het levenstestament voor meer informatie. Ook handvatten om zelf alvast een begin te maken met zo’n testament of een volmacht vindt u daarin terug. Uw notaris zal dat dan met u doornemen en het testament opmaken.

 

 

In de brochure “Waar zeg ik ja tegen?” staat onder andere wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). En kijk voor de wilsverklaring op bijvoorbeeld www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/ en www.erfwijzer.nl/codicil.html.

 

Gewijzigd: 10-4-2019

 

 

Gonny de Vries in de Raad van Ouderen

 

Minister Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 11 oktober de Raad van Ouderen geïnstalleerd. Deze Raad geeft de Minister gevraagd en ongevraagd advies over het ‘Pact voor de ouderenzorg’ en alles wat met ouderenzorg te maken heeft. De Raad wordt gevormd door 11 senioren uit ons land.

Mevrouw Gonny de Vries uit Zwaag is één van hen. Ze is oud-verpleegkundige, adviseur van de KBO Hoorn, vrijwilliger  bij de Zonnebloem en Lindendael, bestuurslid van de Stichting Ouderenraad Hoorn en voorzitter van de werkgroep Welzijn,Volksgezondheid en Minimabeleid van die stichting, lid cliëntenraad MEE & de Wering en maakt deel uit van veel andere (ouderen)organisaties.

De taak van deze Raad is om de minister gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van de ouderenzorg o.a.:

- langdurige zorg (met goede zorg en ondersteuning thuis),

- verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg,

- eenzaamheidsbestrijding.

Uw ideeën, opmerkingen, suggesties, tips en vragen over bovenstaande onderwerpen in de ouderenzorg kunt u melden bij mevr. de Vries zodat zij deze kan voorleggen aan het VWS.

Telefoon: 0229-266696.

E-mail: ouderennetwerkwf@gmail.com

 

Geplaatst: 2-11-2018

 

 

Nog steeds post van overledenen naar Berichtenbox

 

Het gebeurt steeds minder dat burgers worden geconfronteerd met berichten van de overheid gericht aan overleden personen. Voordat het probleem helemaal is opgelost is er nog een lange weg te gaan, zo blijkt uit een brief die Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.

 

 

Berichtenbox

De overheid  zoekt naar oplossingen om te voorkomen dat nabestaanden e-mails zien die gericht zijn aan een overledene. Toch komen voorbeelden uit de praktijk nog vaak genoeg voor. Nabestaanden ontvangen post van hun overledene. Bijvoorbeeld: ‘”Al zes keer ontvang ik post van de Belastingdienst dat mijn echtgenoot post heeft in zijn Berichtenbox terwijl hij op 25 februari 2018 is overleden. Na vier keer heb ik de Belastingdienst nabestaanden gebeld maar de dame vertelde mij dat die post over de belastingen van 2017 ging.  Ik heb het drie keer gezegd. Hij kan de berichten niet lezen want hij is overleden. Helaas helpt ook dat niet! Nu weer een bericht aan mijn man en een herinneringsmail dat hij zijn bericht nog niet heeft gelezen. Ik word hier erg nerveus van wat moet ik doen?’

 

De overheid heeft voor de lange termijn nagedacht over mogelijkheden voor nabestaanden om digitaal de zaken van de overledene af te wikkelen via MijnOverheid.  Voor de ombudsman geldt dat de overheid bij alle (geplande) verbeteracties de behoeften van de nabestaanden centraal moet stellen. Van Zupthen geeft aan dat uit signalen van nabestaanden blijkt dat zij de behoefte hebben, dat de overheid bij verbeteringen, rekening houden met zaken digitaal willen regelen én nabestaanden die dat liever op papier doen. Kortom, bied een oplossing voor zowel digitaal als niet digitaal vaardigen!

 

Onnodige spanning

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen geeft in zijn brief aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal voorbeelden aan. Burgers begrijpen volgens de ombudsman vaak niet hoe het kan dat de overheid nog berichten naar de Berichtenbox van een overledene stuurt. De overheid is toch op de hoogte van het overlijden? Doordat de nabestaanden geen toegang tot de Berichtenbox hebben maar wel kunnen zien dat er ongelezen berichten in de inbox zijn, geeft dat onnodige spanning. Burgers weten niet tot wie zij zich moeten richten om het berichtenverkeer naar hun overledene te stoppen. Tot nu toe is er onvoldoende hulp geboden door overheidsinstanties.  Daar moet verandering in komen!

Bewust

De overheid was zich al langer bewust van de knelpunten waarmee nabestaanden door de voortschrijdende digitalisering van de overheidsdienstverlening te maken krijgen. Al enkele jaren bestaat de gedachte om een nabestaandenmachtiging vorm te geven. De Nationale Ombudsman besprak met het Ministerie van BZK, Logius en de Belastingdienst welke verbetermogelijkheden zij zagen voor de korte en de langere termijn. Bij deze gesprekken kwamen gaandeweg een aantal activiteiten naar voren. Deze activiteiten waren ook onderwerp van gesprek tijdens een ronde tafelgesprek dat het Ministerie van BZK organiseerde. Aan dit ronde tafelgesprek namen vertegenwoordigers van diverse overheidsinstanties deel.

 

Verbetering van de informatie aan nabestaanden

Voor de korte termijn zet de overheid in op verbetering van de informatie aan de nabestaanden. Logius heeft tijdens het onderzoek de informatie over de mogelijkheid om het MijnOverheid-account op te zeggen toegevoegd op de website van MijnOverheid (Ik wil ‘MijnOverheid-account van een overleden partner/familielid opzeggen’). Daarnaast is het nu mogelijk om informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) over het overlijden van een persoon te koppelen aan het MijnOverheid-account.  Het Ministerie van BZK zal ervoor zorgen dat de informatie voor nabestaanden op de algemene portalen van de overheid wordt verbeterd, bijvoorbeeld door de informatie rond life-events aan te vullen.

 

Geplaatst: 2-10-2018

 

 

Rechter: toch Wmo-vergoeding bij aanpassing badkamer

 

De rechter deed uitspraak in de zaak van een oudere mevrouw die haar bad wilde vervangen door een inloopdouche. De gemeente had haar Wmo-aanvraag voor een inloopdouche namelijk afgewezen, onder andere omdat zij de badkamer niet ‘tijdig’ zelf had aangepast. De rechter oordeelt echter dat zij wel voor zo’n voorziening in aanmerking komt en zo’n douche ook niet zelf hoeft te betalen.

 

Had de aanvrager de aanpassing zelf kunnen zien aankomen?

Elke gemeente heeft een beperkt budget. Zij toetst daarom elke Wmo-aanvraag nauwkeurig. Zo kijkt zij bijvoorbeeld of de aanvrager ook andere mogelijkheden heeft. Kan de aanvrager zelf de aanpassingen regelen of, in dit geval, had de vrouw haar bad niet eerder moeten vervangen door een inloopdouche. Is het niet volkomen normaal dat een persoon eens in de zoveel tijd een nieuwe douche of toilet installeert? Had mevrouw moeten sparen voor deze aanpassing?

 

Algemeen gebruikelijk

De gemeente vindt dat mevrouw haar badkamer tijdig zelf had moeten aanpassen, omdat daarvoor een afschrijvingstermijn van 25 jaar staat. Een badkamer tijdig renoveren is namelijk 'algemeen gebruikelijk'.

De rechtbank is het daar niet mee eens. De vrouw heeft naast haar bad ook een douche in haar woning. Maar door haar beperkingen is ze inmiddels aangewezen op een inloopdouche. Had ze geen fysieke beperkingen gekregen, dan had ze haar gewone douche nooit laten vervangen. Daarmee is de inloopdouche niet algemeen gebruikelijk en kan de Wmo-vergoeding op deze grond nooit worden afgewezen.

 

Spaarrekening

Verder vindt de gemeente dat mevrouw zelf moet sparen voor de badkamerrenovatie om dit probleem op te lossen. Dit klopt niet. Volgens eerdere uitspraken mag een gemeente bij toekenning van voorzieningen geen rekening houden met het inkomen of vermogen van de aanvrager. Een verplichting om te sparen is dan ook een financiële voorwaarde die niet gesteld mag worden. De plicht om te sparen is geen onderdeel van de zelfredzaamheid van de aanvrager en mag er ook geen rekeninghouden worden met een eventuele spaarrekening. Kortom, de gemeente is verplicht het volledige bedrag voor haar badkameraanpassing toe te wijzen.

 

Wat betekent deze uitspraak voor uw situatie?

Hoeft u zich nu geen zorgen te maken over uw toekomstige Wmo-aanvraag? Helaas is dit niet te voorspellen, want het blijft altijd maatwerk, omdat geen een situatie hetzelfde is.

 

Kijk voor de verdere details en de formele uitspraak met de jurisprudentie hier

 

Bron: KBO-Brabant

 

Kijk bij WELZIJN voor meer informatie over de eigen bijdrageregeling Wmo.

 

Geplaatst: 5-6-2018

 

 

Minder brievenbussen

 

PostNL gaat brievenbussen in Noord-Holland verwijderen of naar een centraler punt verplaatsen. Dus ook die in de gemeente Hoorn en de kernen Blokker en Zwaag. Reden hiervoor is dat ze steeds minder gebruikt worden. In het overleg met PostNL hebben onder andere de ouderenbonden en de Ouderenraad Hoorn de vinger aan de pols gehouden. Want met name voor oudere mensen en zij die minder goed ter been zijn is de bereikbaarheid van ‘hun bus’ op korte afstand heel belangrijk.

 

Bij zorginstellingen blijven de brieven­bussen daarom zeker staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Verder vindt u straks nog brievenbussen op plekken waar veel mensen komen, zoals bij het station, winkelcentra en het ziekenhuis. Of ze krijgen een nieuwe plek aan het begin van een woonwijk. Bovendien kunt u, tijdens openingstijden, bij sommige servicepunten van PostNL uw brieven afgeven, bijvoorbeeld bij boekwinkels. Na maart 2019 zijn de brievenbussen alleen nog op de volgende plekken te vinden:

 

Hoorn: Kleine Oost, Stationsplein, Breed, Paardensteeg, Grote Beer, Vijzelmolen, Van Beijerenstraat, Koepoortsweg, Joh. Poststraat. Maelsonstraat, Tinnegieter, Kerkewagen, De Huesmolen, Geldelozeweg, Diamantplein, Kernweg, Winterkoninkje, Betje Wolffplein, Florijn, Stan Kentonhof, Jac. Bloemhof, Breintnerhof

 

Blokker: Westerblokker, Sint Joseph­park, Binnenplaats

 

Zwaag: Oude Veiling, De Factorij, Marowijne, Dorpsstraat, Beatrixstraat, De Lange Akker, Paardenweide, Akkerwinde, Paaldijk

 

Wat niet verandert zijn de tijden waarop ze worden geleegd. Bij de straatbrievenbussen is dat dagelijks om 17.00 uur, met uitzondering van zaterdag en zondag. En bij PostNL-

locaties op werkdagen om 18.00 uur of, indien vermeld, op andere tijden.

 

Geplaatst: 11-2-2019

 

 

Is je bankpas kwijt of gestolen?

 

Is je bankpas gestolen, kwijt of ingeslikt door een geldautomaat? Meld dit zo snel mogelijk bij je bank of bel de ‘Bankpassen Meldcentrale’ voor melding en blokkering van je pas, en voor het aanvragen van een nieuwe.

 

Zo snel mogelijk blokkeren

Pasjesdieven kunnen een bankrekening snel leegroven. Meld je gestolen of kwijtgeraakte bankpas zo snel mogelijk aan je bank. Blokkeer je pas telefonisch, via de mobiel bankieren app of internetbankieren. Tot het moment van het melden ben je namelijk verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

 

Telefoonnummers voor het melden van verlies of diefstal en blokkering van je pas per bank:

Vanuit Nederland:

ABN Amro 0900 0024

ING 020 2288800

Rabobank 088 7226767 of je eigen Rabobank

Overige banken 0800 0313 (Bankpassen Meldcentrale)

 

De nummers zijn vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het is handig om dergelijke nummers in je mobiele telefoon op te slaan. Doe in geval van diefstal, verlies en fraude ook altijd aangifte bij de politie.

 

Geld opnemen zonder pas

Je hoeft niet zonder geld te zitten als je pas geblokkeerd of gestolen is. In Nederland kun je bij de grote banken met een identiteitsbewijs geld opnemen bij een filiaal van je bank. In het buitenland is bij de meeste banken in dat geval de mogelijkheid om noodgeld op te nemen. Het is altijd handig om in het buitenland twee betaalpassen (bijvoorbeeld een bankpas en creditcard) mee te nemen en deze apart op te bergen.

 

Eigen risico pasmisbruik

Het eigen risico bij een gestolen of verloren pas is nu maximaal € 150,-. De bank vergoedt de rest van de schade, als je je aan de veiligheidsregels hebt gehouden.

Met contactloos betalen kan iemand die je pas in handen heeft tot maximaal € 50,- betalen zonder pincode. In dat geval brengen alle banken, behalve Knab, geen eigen risico in rekening en krijg je de schade vergoed. Voor contactloze betalingen die met pincode zijn gedaan, gelden dezelfde regels als bij ‘gewone’ diefstal van een pas.

 

Limieten pinnen en betalen

Voor geld- en betaalautomaten gelden standaardlimieten per dag of per week. Voor betaalautomaten (betalen in winkels) zijn de limieten hoger dan voor geldautomaten (geld opnemen). Deze maximumbedragen kun je bij alle banken verlagen. Zo beperk je schade bij pasmisbruik.

 

Geplaatst: 26-11-2018

 

 

Waardering voor mantelzorgers

 

 

De gemeente Hoorn beloont mantelzorgers met een waardering ter waarde van € 100,- in de vorm van een uitje of cadeaubonnen.

 

Wethouder Kholoud Al Mobayed: “Mantelzorgers zorgen met liefde en onbetaald voor een familielid, vriend of buur die door ziekte of een beperking veel extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Ze leveren een belangrijke bijdrage in onze samenleving en met de mantelzorgwaardering willen we hen daarvoor bedanken. We bieden gedurende het jaar leuke uitstapjes aan. Zorgorganisatie Omring verzorgt deze uitjes.

Het directe contact met de mantelzorgers levert ons veel waardevolle informatie op. Mantelzorgers vertellen ons wat we beter kunnen doen om hen te ontlasten, en wij zetten ons in om dat samen met onze partners te organiseren.”

 

Voorwaarden en aanvragen waardering

De zorgvrager moet in Hoorn wonen. De mantelzorger zelf mag ook van buiten de gemeente komen. Hij of zij begeleidt of verzorgt iemand minimaal 8 uur per week intensief, gedurende drie of meer maanden per jaar.

 

Een mantelzorger is er bijvoorbeeld voor begeleiding, toezicht en gezelschap. Of biedt hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden en de administratie. Ook persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden kan erbij horen. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken zijn er verschillende organisaties die hen kunnen ondersteunen bij dit vaak zware werk. Denk daarbij aan hulp en advies bij de verzorging en het organiseren daarvan. Of aan het tijdelijk overdragen van die zorg en voor zichzelf opkomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Mantelzorg.

 

Wilt uw mantelzorger(s) of uzelf aanmelden ga dan naar www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering. Of mail  uw gegevens, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, naar welverdiend@omring.nl. Namens de gemeente neemt Omring dan contact met de betrokken mantelzorger op. Voor meer informatie is Omring te bereiken via 088 - 206 89 10.

 

Bron: Nieuwsbrief Hoorn

 

Geplaatst: 12-11-2018