Lees ons INFO bulletin:

Meer over ons INFO bulletin, klik hier

Welkom op onze website

Goed nieuws

 

De Ouderenraad heeft in overleg met de lokale ouderenbonden afspraken gemaakt over de gecombineerde verspreiding van hun bladen. Dat betekent dat de raad rekening houdt met de uitgifte data van het ‘KBO-PCOB Magazine’. Op die manier komen dat blad en de ‘INFO Ouderenraad’ gelijktijdig uit en kunnen ze in één ronde bij de leden in de bus gedaan worden. Dat betekent dat de leden dit jaar 10 keer het magazine ontvangen en bij zes edities tegelijk ook de INFO. Te weten eind februari, april, juni, september, oktober en november.

Voordeel hiervan is dat u een zo actueel mogelijke INFO Ouderenraad in de bus krijgt, iets dat in het verleden niet altijd mogelijk was.

 

Geplaatst: 11-2-2019

Dement talent

 

 

Bent u vergeetachtig of heeft u dementie? Zit u veel thuis en vindt u dat jammer? Neem dan eens contact op met DemenTalent Hoorn. Zij kunnen u begeleiden naar een leuke en passende invulling van uw dag als vrijwilliger bij  verenigingen of andere organisaties waar uw kennis en ervaring welkom zijn. Door bijvoorbeeld als vrijwilliger mee te helpen op en om het sportveld en in de kantine dan wel door voorlichting of gastlessen te geven op scholen. Of gaat u liever aan de slag bij Mak Blokweer, de kringloopwinkel van Stichting Emmaus of bij Stadslandbouw?

Uw talenten verdwijnen namelijk niet zomaar, ook niet bij dementie. En iets doen waar u goed in bent maakt u blij en geeft u weer zelfvertrouwen. Een van de vrijwilligers zei daarover: “Door actief bezig te zijn voel ik me veel beter, mijn humeur is erop vooruit gegaan, mijn vrouw heeft haar ‘partner’ weer terug!”

 

Klik hier voor meer informatie en het contactadres.

 

Geplaatst: 5-4-2018

 

Manifest dementie

 

Geplaatst: 30-11-2018

Raad van Ouderen geeft eerste advies

 

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken, zoals BeterOud. Onlangs heeft de raad zijn eerste advies gestuurd naar de minister en Tweede Kamer. Dit ging over de publiekscampagne over de waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden.

 

Adviesvraag campagne herwaardering ouderen

Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht De vraag van de minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: ‘Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?’

 

De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van de campagne Herwaardering van ouderen.

 

Geplaatst: 5-3-2019

 

 

Een nieuw bestuurslid voor de Ouderenraad; ú misschien?

 

Wie zijn wij:

Stichting Ouderenraad Hoorn is de vertegenwoordiger van alle ouderen in Hoorn. Of ze nu wel of niet via een ouderenbond zijn georganiseerd. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Wij ondersteunen initiatieven van anderen en maken als dat nodig is onze standpunten kenbaar.

 

Wij zoeken:

Op dit moment is het bestuur van Stichting Ouderenraad Hoorn op zoek naar een bestuurder die als taak krijgt de contacten met de gemeentelijke politiek te onderhouden. Het bestuur vergadert overdag. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Wat wij verwachten van deze kandidaat:

• Beschikt over goede sociale vaardigheden.

• Kan goed netwerken.

• Kent de weg in het ambtelijk apparaat.

• Is bekend met het werken met de sociale media (Facebook, Instagram etc.).

• Bekendheid met multiculturele aspecten van de samenleving en contacten binnen niet-Nederlandse bevolkingsgroepen strekt tot voorkeur.

 

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag uw brief met CV voor 1 mei a.s. Deze brief kunt u sturen naar het secretariaat:

M.A.H. van Bennekom-Hendriksen, Tinnegieter 95 1625 AV Hoorn of per e-mail: m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl

 

Gewijzigd: 12-3-2019

 

 

Inkomensondersteuning voor inwoners in Hoorn

 

Gemeente Hoorn geeft haar inwoners met een laag inkomen een extra steuntje in de rug. Met name aan mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Maar die steun is er ook voor AOW’ers die geen of een heel klein pensioen hebben. En voor anderen met een laaginkomen, bijvoorbeeld een alimentatie. Vanaf dit jaar kunnen meer mensen die financiële hulp aanvragen. Want de gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd van 115% naar 120% van de bijstands­norm. Er zijn verschillende regelingen waar deze doelgroep mogelijk gebruik van kan maken.

 

Algemene bijstand

Heeft u niet genoeg geld voor uw dagelijks levensonderhoud en komt u niet in aanmerking voor andere voorzieningen? Dan kunt u algemene bijstand aanvragen.

 

Bijzondere bijstand

Deze regeling is er voor het geval u door bijzondere omstandigheden bepaalde uitgaven heeft. Bij uw aanvraag hiervoor kijkt de gemeente naar de noodzaak van deze uitgaven en of u die niet uit uw inkomen of eigen vermogen kunt betalen. Denk daarbij aan een eigen bijdrage voor rechtshulp en kosten voor beschermingsbewind. Dit zijn kosten die u normaal niet maakt, maar wel verplicht bent te betalen. Met andere woorden: u heeft geen keuze.

 

Zorgverzekering

Speciaal voor de inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente samen met Univé een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld. Deze basisverzekering sluit u af met een aanvullende verzekering. Dat aanvullende deel biedt ruime vergoedingen voor medische kosten zoals die voor brillen, fysiotherapie of de tandarts. Van Univé krijgt u een korting en de gemeente betaalt een deel van de premiekosten. Univé accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid, mits u volgens de gemeente in aanmerking komt voor deze verzekering.

 

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag krijgt u pas als u drie jaar op rij een ‘laag inkomen’ heeft en uw inkomen niet omhoog gaat. De inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd en is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast, wasmachine of andere (onverwachte) uitgaven.

 

Kwijtscheldingen

Bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gaat het om onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overheid stelt hiervoor elk jaar normbedragen vast. Voorwaarde voor die kwijtschelding is dat u niet meer mag verdienen dan die normbedragen. Ook mag u geen spaargeld hebben. Deze eis is dus strenger dan voor de bijstandsuitkering.

 

Sport- en cultuurstrippenkaart

Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen. Als u recht heeft op zo’n kaart, dan krijgt u die ook voor elk inwonend gezinslid van 0 tot en met 17 jaar. Uw kinderen vanaf 18 jaar of ouder kunnen de strippenkaart zelf aanvragen. Als u al in de bijstand zit, krijgt u in principe de kaart(en) jaarlijks automatisch toegestuurd.

 

Let op!

Bedenk wel dat niet alle regelingen dezelfde voorwaarden hebben en dat ze via verschillende formulieren moeten worden aangevraagd. Die formulieren en nadere informatie vindt u op de website van de gemeente www.hoorn.nl/laaginkomen. Op die site vindt u ook verwijzingen naar bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen van de landelijke overheid. Heeft u geen computer of heeft u vragen, maak dan een afspraak met 1.Hoorn: 0229-252 200.

 

Geplaatst: 11-2-2019

 

 

 

 

Het Nationaal Ouderenfonds

 

Vanuit de overtuiging dat iedere oudere meetelt zet het Nationaal Ouderenfonds zich met hart en ziel in voor ouderen in Nederland. Vooral voor hen die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen.

 

“10 jaar geleden kwam ik er plotseling alleen voor te staan. Het is zo stil in huis. Daarom kijk ik echt uit naar het telefoontje van de Zilverlijn. Het is fijn dat er even iemand aan me denkt.”

 

 “Bij zo’n uitstapje wordt veel voor je geregeld, daarom ging ik mee. Anders heb ik te weinig energie om zoiets te ondernemen.”

 

“Ware klasse verloochent zich niet hè”, roept een deelnemer aan de OldStars walking football¬-training. “Je moet de bal wel op de man spelen, niet voor de man.”

 

“Ik heb al 9 jaar een computer in huis maar wist niet zo goed hoe het werkte. Maar dankzij de computerles weet ik nu veel meer en kan ik altijd bellen als ik weer eens een verkeerd knopje heb ingedrukt.”

 

 “Ik vind dit idee van het Ouderenfonds zo mooi en nuttig”, aldus een senior met levens- en werkervaring die als vrijwilliger een onervaren student helpt bij het leren studeren. “Ik heb de indruk dat ‘mijn’ studente mijn begeleiding als nuttig ervaart.”

 

Zomaar wat enthousiaste uitspraken van deelnemers aan activiteiten die het Ouderenfonds, al dan niet samen met andere instanties, organiseert en financiert. Dit alles met dank aan de 85.000 (!) zeer betrokken vrijwilligers, die veel tijd en energie steken in het uitvoeren en verder ontwikkelen van die activiteiten.

 

Het Nationaal Ouderenfonds is bij velen bekend om haar belservice de Zilverlijn, kerstkaartenacties en bovenal de boottochten en uitjes naar het strand e.d. Maar een willekeurige greep uit het aanbod laat zien dat het fonds nog meer doet voor ouderen en hun omgeving, zoals familie en mantelzorgers. Daarnaast staat de deur van het fonds voor vrijwilligers altijd open.

 

De Zilverlijn

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Als u zich aanmeldt wordt u regelmatig gebeld door professionele vrijwilligers. Zij bieden u een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar u behoefte aan heeft.

U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld wilt worden, in de ochtend of de middag. Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de Zilverlijn volledig kosteloos en vrijblijvend.

 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling of verwaarlozing gebeuren vaak niet moedwillig, maar eerder uit onmacht of onkunde waarbij alle betrokkenen lijden onder de situatie. Professionals, vrijwilligers en familie spelen een belangrijke rol bij het signaleren en het sneller aanpakken van dergelijke misstanden. Bij vermoeden daarvan, bijvoorbeeld in een instelling, kunt u de OuderenOmbudsman inschakelen.

 

Financiële steun bij activiteiten

Wilt u een barbecue of een dagje uit voor ouderen organiseren? Of wilt u een duofiets of de aankleding van een gemeenschappelijke ruimte aankopen en mist u daarvoor de financiële middelen? Dan geeft het Premieplan van het fonds een extra financieel steuntje in de rug. Het Premieplan helpt zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties kleinschalige activiteiten en projecten voor kwetsbare ouderen uit te voeren. Als u een geldinzamelactie houdt, zoals een rommelmarkt of een statiegeldactie, verdubbelen wij uw netto-opbrengst tot maximaal € 2.000,-. Kortom, kom in actie: 1 miljoen ouderen voelen zich eenzaam. Kijk niet machteloos toe, doe iets. Bedenk een unieke actie, trommel uw vrienden op en laat u sponsoren.

 

LHBT-ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds is er ook voor een groep die speciale aandacht vraagt, de zogenaamde onzichtbare of roze ouderen. Te weten de homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender ouderen van wie velen zich onzichtbaar voelen. Zij zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit niet werd geaccepteerd. Uit angst voor negatieve reacties houden zij hun geaardheid vaak voor zich, soms hun leven lang. Dit maakt deze ouderen extra kwetsbaar. Daarnaast worden deze vormen van seksuele geaardheid in zorginstellingen vaak onvoldoende her- en onderkend. Voor deze groep ouderen, zorgprofessionals en anderen heeft het fonds onder andere informatiemateriaal ontwikkeld en bieden hun geschoolde vrijwilligers deze ouderen een luisterend oor. Daarnaast kunnen zij bij de OuderenOmbudsman hulp vragen over wet- en regelgeving.

 

Betaalde mantelzorg

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun naasten. Maar sinds de invoering van de Wmo en de bezuinigingen in de zorg komen er steeds meer zorgaanbieders die vervangende mantelzorg tegen betaling aanbieden. De zorg verschilt: gezelschap bieden, hulp in het huishouden of bijvoorbeeld lichamelijke verzorging. Ook de prijzen verschillen per zorgaanbieder. Er bestaan geen regels voor betaalde mantelzorg en er is geen keurmerk. Wilt u van die betaalde zorg gebruikmaken, dan moet u erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening op orde is. Met de checklist en adviezen van het fonds blijft u de bomen door het bos zien en voorkomt u financieel misbruik!

 

Vrijwilligerswerk

“Als vrijwilliger vind ik het heel mooi om te zien hoe openhartig mensen zijn tijdens een uitje.” Aliëtte helpt mee met de stranduitjes voor ouderen. “Mensen maken een praatje met je en nemen je in vertrouwen. Dat is een heel fijn gevoel.”

Help net als Aliëtte eenzame ouderen en meld u aan als vrijwilliger voor een van de vele taken en activiteiten van het fonds. Op hun site vindt u een keur aan functies waar vast iets passends voor u tussen zit.

 

 

Nieuwsgierig naar wat het Nationaal Ouderenfonds voor u als oudere kan betekenen of omgekeerd wat u voor ouderen zou kunnen doen? Kijk dan op de site www.nationaalouderenfonds.nl. U vindt daar achtergrond informatie, documentatie, aanvraagformulieren e.d.

Of bel/mail met de Klantenservice: 0800 1325, info@ouderenfonds.nl

 

Geplaatst: 22-8-2018